ROSITA 71

numer kolczyka PL-0052074-7458-6,
kg mleka 100590