ROSITA 63

numer kolczyka PL-0051420-7197-0,
kg mleka 114624