REDUTA 18

numer kolczyka PL-0052114-3120-9,
kg mleka 113761