ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 I ZA ROK 2018

Tagi | Ogłoszenia i przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017 I ZA ROK 2018

 

 Zarząd Spółki: Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Spółka z o.o. z siedzibą: Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio, powiat Sieradzki, woj. łódzkie, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

 

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

 

a) informację o firmie audytorskiej, w tym o:

  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
  • składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
  • pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Spółka (produkcja rolnicza);

 

b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

  • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
  • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
  • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

 

c) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana
w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018. (zgodnie z art.66 ust 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie
z rodz. II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia
a kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie a nie powinno być uzależnione od  żadnych warunków, w tym od wyników badania oraz świadczenia usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych).

 

d) wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę,

 

e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

 

f) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

 

g) oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,
w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

 

h) oświadczenia o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzonych dla zarządów (w formie tzw. listów do zarządów) informacji o problemach
w systemie rachunkowości danej spółki,

 

i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

 

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku (za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływy oferty do spółki). Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (43)820 32 68, (43)820 32 67.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku. Oferty złożone po upływie terminu  określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru  oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.