Ogłoszenie

Tagi | Aktualności

Zarząd Spółki p.n. Ośrodek Hodowli Zarodowej DĘBOŁĘKA Spółka z o.o. z siedzibą: Dębołęka nr 72, 98-275 Brzeźnio, pow. sieradzki

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

 
Oferta powinna zawierać:

  • Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich, oraz znajomość branży (produkcja rolnicza) przez biegłego rewidenta.
  • Oferta musi zawierać dodatkowo informacje o biegłym rewidencie oddelegowanym do przeprowadzenia oferowanego badania, w tym: dane personalne biegłego (imię i nazwisko), numer licencji zawodowej, oraz zestawienie doświadczenia zawodowego w branży produkcja rolnicza (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat).
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  • Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia.
  • Wskazanie terminów zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia opinii wraz z raportem uzupełniającym do Spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę;
  • Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres Spółki.

Termin składania ofert upływa z dniem 07 października 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 43 – 820 32 67, tel./fax: 43 – 820 32 68,

lub e-mail: ohzdeboleka@interia.pl