Nabór na stanowisko Prezesa spółki ANR

Tagi | Aktualności · Ogłoszenia i przetargi

Nabór na stanowisko Prezesa spółki ANR
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O. z siedzibą w Dębołęce

 

Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście do dnia 19 grudnia 2016 roku do godziny 16.00 pod adres:

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa
Zespół Nadzoru Właścicielskiego
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Kancelaria – pokój nr 1

 

Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie wewnętrznej należy napisać „ Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. „nie otwierać”. Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

W przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu do Agencji

Zgłoszenia, które wpłyną, lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 • oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o nie pozostawaniu w konflikcie interesów ze Spółką,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego na prezesa zarządu spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • koncepcję własną prowadzenia Spółki – program pięcioletni.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oryginał, lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
 • aktualny numer telefonu.

 

W konkursie nie mogą startować kandydaci pozostający w konflikcie interesów ze Spółką.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia
19 grudnia 2016 roku w siedzibie Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka 72, 98-275 Brzeźno. Informacje na temat Spółki będą udostępniane w dniach roboczych w godzinach pracy Spółki. Ponadto informacje na temat Spółki można uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.hodowladeboleka.pl

 

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku w Zespole Nadzoru Właścicielskiego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.

Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 • wiedza w  zakresie działalności spółki oraz o  sektorze, w którym działa ta spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość  ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
 • ocena przedstawionej koncepcji prowadzenia spółki.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie i bez podania przyczyny zakończone bez wyłonienia kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym, o jego wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej ANR oraz listownie.

 

Data ważności: 2016-12-21

Pobierz plik .doc Nabór Prezesa OHZ Dębołęka