Stan obecny

Obecnie stado krów w Ośrodku liczy 460 szt. I jest utrzymywane w dwóch oborach(320-Dębołęka i 140 Dąbrówka). Ogółem stan bydła wynosi 850 szt.

 

Podstawowym celem pracy hodowlanej w Ośrodku jest produkcja materiału zarodowego dla doskonalenia populacji masowej bydła w Polsce.

Doskonalenie bydła prowadzone jest na podstawie krajowych programów genetycznych przy współpracy z PFHiPBM oraz MCHiRZ w Łowiczu.

Nadrzędnym celem hodowli jest również dążenie do obniżenia kosztów produkcji i utrzymanie wysokiej jakości produktu.

 

W Spółce prowadzone są prace hodowlane przy zastosowaniu nowoczesnych programów doboru rozpłodników oraz najnowszych kierunków selekcji uwzględniających doskonalenie poza cechami  produkcyjnymi , cech typu i budowy oraz cech funkcjonalnych

 

4

 

Poprawa efektywności produkcji mleka drogą wzrostu wydajności nie jest już tak celowa.

Nacisk selekcyjny położony jest na cechy mające związek z kosztami produkcji i poprawą jakości, a więc zdrowie i długowieczność.

Postęp genetyczny w zakresie cech mleczności z jednoczesnym doskonaleniem cech typu i budowy, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wymienia i nóg powinien poprzez wydłużenie okresu użytkowania krów w stadzie wpłynąć na opłacalność produkcji.

Wynikiem tego ma powstać krowa w typie wybitnie mlecznym, o dobrym zdrowiu, zadowalającą płodnością i wytrzymała.

Doskonalone cechy produkcyjne w Spółce to:

 

 

Cechy typu i budowy:

 

 

Cechy funkcjonalne:

 

 

W celu realizacji przyjętych prac hodowlanych Spółka podejmuje szereg działań mających na celu przyśpieszenie postępu biologicznego poprzez:

 

  1. użycie nasienia czołowych buhajów ze światowych list rankingowych na najlepsze krowy i jałówki w stadzie
  2. użycie nasienia buhajów wycenionych genomicznie na około 50% samic,
  3. użycie nasienia sexowanego,
  4. prowadzenie programu pozyskiwania i przenoszenia zarodków,
  5. wykorzystanie selekcji genomowej jako nowej technologii stymulującej postęp,
  6. ocenę typu i budowy krów wieloródek

Spółka w realizacji programów hodowlanych zakłada ścisłą współpracę MCHiRZ w Łowiczu w zakresie wyboru Matek Buhajów oraz buhajków przeznaczonych do dalszej hodowli. Przedmiotem konsultacji jest również użycie nasienia czołowych buhajów oraz nasienia buhajów wycenionych genomicznie. W doborze par rodzicielskich zastosowany jest komputerowy program do kojarzeń.

 

Przy współpracy z PFHBiPM użycie tego programu pozwala ocenić indywidualnie każdą samicę dobierając właściwego buhaja, który najlepiej poprawi pożądane parametry, jednocześnie nie pogarszając innych ważnych cech.

Programy płukania samic realizowane są przy współpracy z MCHiRZ w Łowiczu, po uzgodnieniu szczegółowego planu kojarzeń i zapewnieniu odbioru urodzonych buhajków do testowania.

 

Planowana jest dalsza współpraca pomiędzy Spółką ,a PFHBiPM i MCHiRZ w Łowiczu w celu udoskonalania programów oraz wspólnego ich finansowania.

Pomimo wysokich kosztów, transplantacja zarodków zapewnia szybki postęp genetyczny.

Przy pomocy szacowania genomowej wartości hodowlanej powinna być ona dalej rozwijana.

Oprócz sprzedaży jałówek oraz buhajków hodowlanych, pozyskiwanie, mrożenie i sprzedaż zarodków o wysokiej wartości hodowlanej może być szansą na zwiększenie roli Spółki w kreowaniu postępu na populacji krajowej.