Nabór na stanowisko prezesa spółki

Tagi | Aktualności · Ogłoszenia i przetargi

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Biuro Prezesa w Warszawie
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ DĘBOŁĘKA SP. Z O.O.

z siedzibą w Dębołęce

Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć listownie lub osobiście do dnia 19 czerwca 2017 roku do godziny 16.00 pod adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa

Zespół Nadzoru Właścicielskiego

Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Kancelaria – pokój nr 1.

Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie wewnętrznej należy napisać:
„Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. „nie otwierać”. Na kopercie zewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu do Agencji.

Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy,
 • oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
 • oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o nie pozostawaniu w konflikcie interesów ze spółką,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922),
 • oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • koncepcję własną prowadzenia spółki – program pięcioletni.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, w tym trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
 • aktualny numer telefonu.

Oryginalne dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone drogą pocztową na adres podany w zgłoszeniu.
W konkursie nie mogą startować kandydaci pozostający w konflikcie interesów ze spółką.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Informacje na temat Spółki można uzyskać osobiście w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka  Sp. z o.o., Dębołęka 72, 98-275 Brzeźno oraz na stronie internetowej spółki: www.hodowladeboleka.pl.

Informacje na temat spółki będą udostępniane w dniach roboczych w godzinach pracy spółki.

Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku w Zespole Nadzoru Właścicielskiego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4.

Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 • wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
 • ocena przedstawionej koncepcji własnej prowadzenia spółki.

 

Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie i bez podania przyczyny zakończone bez wyłonienia kandydata. Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym, o jego wynikach zostaną poinformowani za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej ANR oraz listownie.

Pobierz w pliku PDF